Neden Otonom Takımlar?

  1. Karar vermek için sürekli onay almak zorunda kalan takımlar yavaş çıktı oluşturur. Merkezi karar verme yapıları, müşteriye teslim süresini uzatır.

Kaynaklar

--

--

Living in the growth zone

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store